《Reading Explorer》2版教材+音视频+全144节外教课 百度网盘下载

《Reading Explorer》2版教材+音视频+全144节外教课 百度网盘下载-李灰子课堂

Reading Explorer是由美国国家地理和CENGAGE Learning出版社联手出品。通过令人叹为观止的摄影图片、视频和内容来揭示世界万象,以此提高学生对大千世界及其中万事万物的认识。教材全面贴合欧标语言能力,其内容覆盖了这个时代大家所关心的人文历史、自然科学、社会问题等等。

Reading Explorer这套“百科探险式”的阅读材料均选取的是美国《国家地理》的资源库,学习者可以领略探险家、科学家、作家以及摄影师所体会到的求知之乐。这套分级系列读物,它包含六个不同的等级,适合不同程度的英语学习者阅读。

每册书每个单元都由两篇文章组成,内容话题覆盖人文地理,社会历史。所有的阅读材料都是规范的学术性文章,旨在训练学生们的系统阅读技巧,培养批判性思维能力。

《Reading Explorer》2版教材+音视频+全144节外教课 百度网盘下载-李灰子课堂

Reading Explorer系列共有6本书,从Level F到Level5共6个级别。

每一个级别包含12个Unit/单元。每个Unit/单元是1个主题,主题下有2篇阅读,1个视频;每篇阅读有对应的阅读技巧和词汇构建部分。

每个单元中的具体环节,您会发现有些内容看似简单,却蕴含了很多信息和知识,值得好好学一学。

《Reading Explorer》2版教材+音视频+全144节外教课
├─《Reading Exporer》第2版F-5级别外教课全144集
│ ├─1 LEVEL(全)
│ │ ├─
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 1 Lesson A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 1 Lesson B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 10 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 10 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 11 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 11 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 12 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 12 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 2 Lesson A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 2 Lesson B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 3 Lesson A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 3 Lesson B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 4 Lesson A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 4 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 5 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 5 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 6 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 6 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 7 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 7 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 8 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 8 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 1 Unit 9 Lesson A.avi
│ │ └─Reading Explorer 1 Unit 9 Lesson B.avi
│ │
│ ├─2 LEVEL(全)
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 1 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 1 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 10 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 10 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 11 Lesson A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 11 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 12 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 12 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 2 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 2 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 3 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 3 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 4 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 4 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 5 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 5 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 6 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 6 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 7 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 7 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 8 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 8 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 2 Unit 9 Lesson A.avi
│ │ └─Reading Explorer 2 Unit 9 Lesson B.avi
│ │
│ ├─3 LEVEL(全)
│ │ ├─
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 1 Part A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 1 Part B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 10 Part A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 10 Part B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 11 Part A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 11 Part B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 12 Part A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 12 Part B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 2 Part A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 2 Part B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 3 Part A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 3 Part B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 4 Part A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 4 Part B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 5 Part A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 5 Part B.mp4
│ │ ├─Reading explorer 3 Unit 6 Part A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 6 Part B.mp4
│ │ ├─Reading explorer 3 Unit 7 Part A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 7 Part B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 8 Part A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 8 Part B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 3 Unit 9 Part A.mp4
│ │ └─Reading Explorer 3 Unit 9 Part B.mp4
│ │
│ ├─4 LEVEL(全)
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 1 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 1 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 10 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 10 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 11 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 11 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 12 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 12 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 2 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 2 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 3 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 3 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 4 Lesson A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 4 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 5 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 5 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 6 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 6 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 7 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 7 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 8 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 8 Lesson B.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 4 Unit 9 Lesson A.avi
│ │ └─Reading Explorer 4 Unit 9 Lesson B.avi
│ │
│ ├─5 LEVEL(全)
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 1 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 1 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 10 Lesson A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 10 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 11 Lesson A1.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 11 Lesson A2.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 11 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 12 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 12 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 2 Lesson A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 2 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 3 Lesson A.mp4
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 3 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 4 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 4 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 5 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 5 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 6 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 6 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 7 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 7 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 8 Lesson A.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 8 Lesson B.avi
│ │ ├─Reading Explorer 5 Unit 9 Lesson A.avi
│ │ └─Reading Explorer 5 Unit 9 Lesson B.avi
│ │
│ └─F LEVEL(全)
│ │
│ ├─Reading Explorer F Unit 1 Part A.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 1 Part B.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 10 Part A.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 10 Part B.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 11 Part A.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 11 Part B..mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 12 Part A.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 12 Part B.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 2 Part A.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 2 Part B.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 3 Part A.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 3 Part B.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 4 Part A.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 4 Part B.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 5 Part A.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 5 Part B.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 6 Part A.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 6 Part B.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 7 Part A.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 7 Part B.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 8 Part A.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 8 Part B.mp4
│ ├─Reading Explorer F Unit 9 Part A.mp4
│ └─Reading Explorer F Unit 9 Part B.mp4

├─Reading explorer 配套原版mp4
│ ├─RE 1
│ │ ├─VTS_04_1.mp4
│ │ ├─VTS_05_1.mp4
│ │ ├─VTS_06_1.mp4
│ │ ├─VTS_07_1.mp4
│ │ ├─VTS_08_1.mp4
│ │ ├─VTS_09_1.mp4
│ │ ├─VTS_10_1.mp4
│ │ ├─VTS_11_1.mp4
│ │ ├─VTS_12_1.mp4
│ │ ├─VTS_13_1.mp4
│ │ ├─VTS_14_1.mp4
│ │ └─VTS_15_1.mp4
│ │
│ ├─RE 2
│ │ ├─VTS_04_1.mp4
│ │ ├─VTS_05_1(1).mp4
│ │ ├─VTS_06_1.mp4
│ │ ├─VTS_07_1.mp4
│ │ ├─VTS_08_1.mp4
│ │ ├─VTS_09_1.mp4
│ │ ├─VTS_10_1.mp4
│ │ ├─VTS_11_1.mp4
│ │ ├─VTS_12_1.mp4
│ │ ├─VTS_13_1.mp4
│ │ ├─VTS_14_1.mp4
│ │ └─VTS_15_1.mp4
│ │
│ ├─RE 3
│ │ ├─VTS_03_1.mp4
│ │ ├─VTS_04_1.mp4
│ │ ├─VTS_05_1.mp4
│ │ ├─VTS_06_1.mp4
│ │ ├─VTS_07_1.mp4
│ │ ├─VTS_08_1.mp4
│ │ ├─VTS_09_1.mp4
│ │ ├─VTS_10_1.mp4
│ │ ├─VTS_11_1.mp4
│ │ ├─VTS_12_1.mp4
│ │ ├─VTS_13_1.mp4
│ │ └─VTS_14_1.mp4
│ │
│ ├─RE 4
│ │ ├─VTS_03_1.mp4
│ │ ├─VTS_04_1.mp4
│ │ ├─VTS_05_1.mp4
│ │ ├─VTS_06_1.mp4
│ │ ├─VTS_07_1.mp4
│ │ ├─VTS_08_1.mp4
│ │ ├─VTS_09_1.mp4
│ │ ├─VTS_10_1.mp4
│ │ ├─VTS_11_1.mp4
│ │ ├─VTS_12_1.mp4
│ │ ├─VTS_13_1.mp4
│ │ └─VTS_14_1.mp4
│ │
│ ├─RE 5
│ │ ├─VTS_03_1.mp4
│ │ ├─VTS_04_1.mp4
│ │ ├─VTS_05_1.mp4
│ │ ├─VTS_06_1.mp4
│ │ ├─VTS_07_1.mp4
│ │ ├─VTS_08_1.mp4
│ │ ├─VTS_09_1.mp4
│ │ ├─VTS_10_1.mp4
│ │ ├─VTS_11_1.mp4
│ │ ├─VTS_12_1.mp4
│ │ ├─VTS_13_1.mp4
│ │ └─VTS_14_1.mp4
│ │
│ ├─RE F
│ │ ├─VTS_03_1.mp4
│ │ ├─VTS_04_1.mp4
│ │ ├─VTS_05_1.mp4
│ │ ├─VTS_06_1.mp4
│ │ ├─VTS_07_1.mp4
│ │ ├─VTS_08_1.mp4
│ │ ├─VTS_09_1.mp4
│ │ ├─VTS_10_1.mp4
│ │ ├─VTS_11_1.mp4
│ │ ├─VTS_12_1.mp4
│ │ ├─VTS_13_1.mp4
│ │ └─VTS_14_1.mp4
│ │


├─Reading explorer 配套原版音频
│ ├─RE2nd 1 CD
│ │ └─reading Explorer 1 CD
│ │ │
│ │ ├─Track01.mp3
│ │ ├─Track02.mp3
│ │ ├─Track03.mp3
│ │ ├─Track04.mp3
│ │ ├─Track05.mp3
│ │ ├─Track06.mp3
│ │ ├─Track07.mp3
│ │ ├─Track08.mp3
│ │ ├─Track09.mp3
│ │ ├─Track10.mp3
│ │ ├─Track11.mp3
│ │ ├─Track12.mp3
│ │ ├─Track13.mp3
│ │ ├─Track14.mp3
│ │ ├─Track15.mp3
│ │ ├─Track16.mp3
│ │ ├─Track17.mp3
│ │ ├─Track18.mp3
│ │ ├─Track19.mp3
│ │ ├─Track20.mp3
│ │ ├─Track21.mp3
│ │ ├─Track22.mp3
│ │ ├─Track23.mp3
│ │ └─Track24.mp3
│ │
│ ├─RE2nd 2 CD
│ │ ├─Reading explorer 2-1
│ │ │ ├─01 曲目 1.mp3
│ │ │ ├─02 曲目 2.mp3
│ │ │ ├─03 曲目 3.mp3
│ │ │ ├─04 曲目 4.mp3
│ │ │ ├─05 曲目 5.mp3
│ │ │ ├─06 曲目 6.mp3
│ │ │ ├─07 曲目 7.mp3
│ │ │ ├─08 曲目 8.mp3
│ │ │ ├─09 曲目 9.mp3
│ │ │ ├─10 曲目 10.mp3
│ │ │ ├─11 曲目 11.mp3
│ │ │ └─12 曲目 12.mp3
│ │ │
│ │ └─Reading explorer 2-2
│ │ │
│ │ ├─01 曲目 1(1).mp3
│ │ ├─02 曲目 2.mp3
│ │ ├─03 曲目 3.mp3
│ │ ├─04 曲目 4.mp3
│ │ ├─05 曲目 5.mp3
│ │ ├─06 曲目 6.mp3
│ │ ├─07 曲目 7.mp3
│ │ ├─08 曲目 8.mp3
│ │ ├─09 曲目 9.mp3
│ │ ├─10 曲目 10.mp3
│ │ ├─11 曲目 11.mp3
│ │ └─12 曲目 12.mp3
│ │
│ ├─RE2nd 3 CD
│ │ ├─CD 1
│ │ │ ├─01 曲目 1.mp3
│ │ │ ├─02 曲目 2.mp3
│ │ │ ├─03 曲目 3.mp3
│ │ │ ├─04 曲目 4.mp3
│ │ │ ├─05 曲目 5.mp3
│ │ │ ├─06 曲目 6.mp3
│ │ │ ├─07 曲目 7.mp3
│ │ │ ├─08 曲目 8.mp3
│ │ │ ├─09 曲目 9.mp3
│ │ │ ├─10 曲目 10.mp3
│ │ │ ├─11 曲目 11.mp3
│ │ │ └─12 曲目 12.mp3
│ │ │
│ │ └─CD 2
│ │ │
│ │ ├─01 曲目 1.mp3
│ │ ├─02 曲目 2.mp3
│ │ ├─03 曲目 3.mp3
│ │ ├─04 曲目 4.mp3
│ │ ├─05 曲目 5.mp3
│ │ ├─06 曲目 6.mp3
│ │ ├─07 曲目 7.mp3
│ │ ├─08 曲目 8.mp3
│ │ ├─09 曲目 9.mp3
│ │ ├─10 曲目 10.mp3
│ │ ├─11 曲目 11.mp3
│ │ └─12 曲目 12.mp3
│ │
│ ├─RE2nd 4 CD
│ │ ├─4-1
│ │ │ ├─01 曲目 1.mp3
│ │ │ ├─02 曲目 2.mp3
│ │ │ ├─03 曲目 3.mp3
│ │ │ ├─04 曲目 4.mp3
│ │ │ ├─05 曲目 5.mp3
│ │ │ ├─06 曲目 6.mp3
│ │ │ ├─07 曲目 7.mp3
│ │ │ └─08 曲目 8.mp3
│ │ │
│ │ ├─4-2
│ │ │ ├─01 曲目 1.mp3
│ │ │ ├─02 曲目 2.mp3
│ │ │ ├─03 曲目 3.mp3
│ │ │ ├─04 曲目 4.mp3
│ │ │ ├─05 曲目 5.mp3
│ │ │ ├─06 曲目 6.mp3
│ │ │ ├─07 曲目 7.mp3
│ │ │ └─08 曲目 8.mp3
│ │ │
│ │ └─4-3
│ │ │
│ │ ├─01 曲目 1.mp3
│ │ ├─02 曲目 2.mp3
│ │ ├─03 曲目 3.mp3
│ │ ├─04 曲目 4.mp3
│ │ ├─05 曲目 5.mp3
│ │ ├─06 曲目 6.mp3
│ │ ├─07 曲目 7.mp3
│ │ └─08 曲目 8.mp3
│ │
│ ├─RE2nd 5 CD
│ │ ├─5-1
│ │ │ ├─01 曲目 1.mp3
│ │ │ ├─02 曲目 2.mp3
│ │ │ ├─03 曲目 3.mp3
│ │ │ ├─04 曲目 4.mp3
│ │ │ ├─05 曲目 5.mp3
│ │ │ ├─06 曲目 6.mp3
│ │ │ └─07 曲目 7.mp3
│ │ │
│ │ ├─5-2
│ │ │ ├─01 曲目 1.mp3
│ │ │ ├─02 曲目 2.mp3
│ │ │ ├─03 曲目 3.mp3
│ │ │ ├─04 曲目 4(1).mp3
│ │ │ ├─05 曲目 5.mp3
│ │ │ ├─06 曲目 6.mp3
│ │ │ └─07 曲目 7.mp3
│ │ │
│ │ ├─5-3
│ │ │ ├─01 曲目 1.mp3
│ │ │ ├─02 曲目 2.mp3
│ │ │ ├─03 曲目 3.mp3
│ │ │ ├─04 曲目 4.mp3
│ │ │ └─05 曲目 5.mp3
│ │ │
│ │ └─5-4
│ │ │
│ │ ├─01 曲目 1.mp3
│ │ ├─02 曲目 2.mp3
│ │ ├─03 曲目 3.mp3
│ │ ├─04 曲目 4.mp3
│ │ └─05 曲目 5.mp3
│ │
│ └─RE2nd F CD
│ │
│ ├─Track01.mp3
│ ├─Track02.mp3
│ ├─Track03.mp3
│ ├─Track04.mp3
│ ├─Track05.mp3
│ ├─Track06.mp3
│ ├─Track07.mp3
│ ├─Track08.mp3
│ ├─Track09.mp3
│ ├─Track10.mp3
│ ├─Track11.mp3
│ ├─Track12.mp3
│ ├─Track13.mp3
│ ├─Track14.mp3
│ ├─Track15.mp3
│ ├─Track16.mp3
│ ├─Track17.mp3
│ ├─Track18.mp3
│ ├─Track19.mp3
│ ├─Track20.mp3
│ ├─Track21.mp3
│ ├─Track22.mp3
│ ├─Track23.mp3
│ └─Track24.mp3

├─Reading explorer教师书
│ ├─教师书1.pdf
│ ├─教师书2.pdf
│ ├─教师书3.pdf
│ ├─教师书4.pdf
│ ├─教师书5.pdf
│ └─教师书F.pdf

├─Reading explorer教学PPT
│ ├─REX 1 PPT.rar
│ ├─REX 2 PPT.rar
│ ├─REX 3 PPT.rar
│ ├─REX 4 PPT.rar
│ ├─REX 5 PPT.rar
│ └─REX_F PPT.rar

└─Reading explorer配套学生书PDF

├─Reading Explorer Student Book 1.pdf
├─Reading Explorer Student Book 2.pdf
├─Reading Explorer Student Book 3.pdf
├─Reading Explorer Student Book 4.pdf
├─Reading Explorer Student Book 5.pdf
└─Reading Explorer Student Book F.pdf

生成海报
此资源下载价格为200学币,请先
1、此非实物交易,具有可复制性,购买后不予退款,请考虑好再购买; 2、此价格仅为本页面上显示的所有课程资源价格,不保证课程完整性,请考虑好在购买; 3、充值比例1元=5学币。购买后积分未到账或者链接失效请联系QQ:1334634817 或者微信:tuniaoba520
下载价格:200 学币
VIP优惠:免费
下载说明:1、此非实物交易,具有可复制性,购买后不予退款,请考虑好再购买; 2、此价格仅为本页面上显示的所有课程资源价格,不保证课程完整性,请考虑好在购买; 3、充值比例1元=5学币。购买后积分未到账或者链接失效请联系QQ:1334634817 或者微信:tuniaoba520
0
分享到:

评论0

请先

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录